[Log On]  |  [Register]  |  Gmail  |  yahoo!mail  |  hotmail  |  qq  |  雅虎天气  |  本页二维码
讲员信息大纲
2012/6/13 13:38:24
读者:51772

刘传章牧师信息大纲(ppt)                                     

 

1. 蒙福事奉的内在心态

 

2. 蒙福事奉的团队精神

 

3. 蒙福事奉的持續秘訣

 

4. 蒙福事奉的必然難處

 

5. 蒙福事奉的致命陷阱

 

 

赵约翰牧师、赵恩慈师母信息大纲(ppt)

 

1. 讨神喜悦的动力

 

2. 不凭眼见的信心

 

3. 原貌重现的魅力

 

4. 掙脫捆綁的能力

 

 

王峙军牧师信息大纲(ppt)

 

1. 仰望耶稣 奔跑灵程

 

2. 追求圣洁 远离世俗

 

3. 由十架而来的警戒之言